Vedtægter

LOKALHISTORISK FORENING for PRÆSTØ

 

§ 1 Navn & hjemsted
Foreningens navn er Lokalhistorisk Forening for Præstø.

§ 2 Foreningens formål
Foreningens formål er at udbrede kendskabet til egnens historie og forståelsen for kulturhistorien og de kulturhistoriske værdier i Præstø.

§ 3 Medlemmer
Som medlemmer kan optages alle interesserede.
Foreninger, institutioner og virksomheder kan optages med rettigheder svarende til ét medlemskab.

§ 4 Bestyrelse
Foreningens opgaver varetages af en bestyrelse. Foreningens bestyrelse består af 5 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen. 3 medlemmer afgår de ulige år, 2 medlemmer afgår de lige år.

Bestyrelsen konstituerer sig med formand, kasserer og sekretær, samt fastsætter selv sin forretningsorden.

Regnskabet følger regnskabsåret.

Revision foretages af 2 revisorer valgt på den årlige generalforsamling

§ 5 Generalforsamling
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes i årets første kvartal. Der indkaldes til generalforsamling med to ugers varsel.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest en uge før generalforsamlingen.

Forslag til vedtægtsændringer skal dog fremsendes en måned før generalforsamlingen.

§ 6
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt, kun ved personligt fremmøde.

§ 7
Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal.

Vedtægtsændringer kræver 2/3 stemmers flertal blandt de fremmødte medlemmer.

Forslag til vedtægtsændringer skal fremgå af indvarslingen.

§ 8
Den ordinære generalforsamlings dagsorden skal indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent og stemmetællere
2. Formand/-kvindens beretning
3. Fremlæggelse af revideret regnskab ved kassereren, til godkendelse
4. Forelæggelse af budget og forslag til arbejde i det kommende år.
5. Fastsættelse af kontingent
6. Indkomne forslag
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
8. Valg af 2 suppleanter, samt 2 revisorer og revisorsuppleant
9. Eventuel

§ 9
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsens flertal ønsker det, eller mindst 1/5 af medlemmerne fremsætter skriftlig begæring herom med foreslået dagsorden.

§ 10 Tegning og hæftelse

Foreningen forpligtes udadtil ved underskrift af formanden og et medlem af bestyrelsen i forening eller af den samlede bestyrelse.
For de foreningen påhvilende forpligtigelser hæfter alene foreningens formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer personlig hæftelse for foreningens forpligtigelser.

Bestyrelsen kan meddele prokura 

§ 11 Opløsning af foreningen
Opløsning af foreningen kan kun finde sted, når 2/3 fremmødte medlemmer på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger, afholdt med mindst 4 ugers mellemrum, stemmer herfor.

I tilfælde af opløsning af foreningen overføres en eventuel formue til andet lokalhistorisk arbejde i kommunen efter generalforsamlingens nærmere beslutning.


Vedtaget på generalforsamlingen 25. februar 1988 med rettelser fra 1992, generalforsamlingen 22. marts 2017, generalforsamlingen 20. marts 2019 og generalforsamlingen 15. marts 2023