Generalforsamling onsdag den 15. marts 2023

Referat

Til stede fra bestyrelsen:

Formand Helge Rørtoft-Madsen, næstformand Jørgen Damø, kasserer Søren Jørgensen, sekretær Anna Sarah Rye, bestyrelsesmedlem Thore Andersen, suppleant Inger Roed. Fraværende: Suppleant Jørgen Tang Holbek.

Pkt. 1
HRM bød velkommen og foreslog på bestyrelsens vegne Sven Bjarne Møller som dirigent. Dette vedtoges enstemmigt. SBM foreslog, at der ventedes med at vælge stemmetællere til dette eventuelt blev aktuelt. Dette vedtoges enstemmigt. SBM konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. Der var ingen spørgsmål til dagsordenen. ASR tager referat.

Pkt. 2
HRM fremlagde formand beretning. Denne godkendtes med applaus.
Der udtryktes tak til foreningen for at udgive bogen ”Præstø og Omegns Historie”.
SBM bemærkede, at andre foreninger har modtaget støtte til lokaleleje fra Vordingborg Kommune. HRM bemærkede, at foreningen har holdt møde med to embedsmænd og to politikere om lokaletilskud/egnede lokaler, kommunen ønsker ikke at give økonomisk støtte til lokaler i kirkehuset. Der spurgtes til, hvordan pengene til bogen er tilvejebragt. HRM svarede, at bogens økonomi var separeret fra foreningens øvrige økonomi, og at der var opnået støtte til udgivelse både i form af forhåndssalg af 201 bøger, fondsmidler samt midler fra Vordingborg Kommune.

Pkt. 3
Kasserer SJ fremlagde det reviderede regnskab 2022. Der var ingen spørgsmål til regnskabet. Dette godkendtes enstemmigt.

Pkt. 4
Kasserer SJ fremlagde budget 2023. Der var ingen spørgsmål til budgettet. Dette godkendtes enstemmigt.

Pkt. 5
Kontingent for 2024 foresloges forhøjet til: Enkeltpersoner 150 kr. & 200 kr. husstand 2 personer, Dette vedtoges.

Ad pkt. 3,4,5
Efter diskussion om bestyrelsens kompetence nedlagde Sven Bjarne Møller sit hverv som dirigent og forlod generalforsamlingen.
Som ny dirigent foreslog formand Helge Rørtoft-Madsen Thore Andersen. Dette vedtoges enstemmigt.

Pkt. 6
Foreningens bestyrelse foreslår en vedtægtsændring således nedenstående tilføjelse indføres i vedtægterne som § 10:

   § 10. Tegning og hæftelse
   Foreningen forpligtes udadtil ved underskrift af formanden og et medlem af bestyrelsen i forening eller af den samlede bestyrelse.

   For de foreningen påhvilende forpligtigelser hæfter alene foreningens formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer personlig hæftelse for foreningens
   forpligtigelser.

   Bestyrelsen kan meddele prokura.

   Den tidligere §10. ændres til § 11
   § 11. Opløsning af foreningen

TA bemærkede, at forslaget er fremsat for at få forholdet til banken formaliseret med hensyn til, hvem der tegner foreningen, og at der kan meddeles prokura.
Forslaget vedtoges enstemmigt.
Dirigenten konstaterede herefter, at forslaget til vedtægtsændringen vedtoges med de fornødne, efter vedtægterne, 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede mandater på generalforsamlingen. 

Pkt. 7
I ulige år vælges tre bestyrelsesmedlemmer, i lige år vælges to bestyrelsesmedlemmer.
Kasserer Søren Jørgensen, redaktør/sekretær Anna Sarah Rye og bestyrelsesmedlem Thore Andersen genvalgtes med applaus. 

Pkt. 8
Suppleant Inger Roed genvalgtes  med applaus. Bestyrelsen foreslog Carsten Saunte som suppleant, da Jørgen Tang ikke genopstiller. Carsten Saunte valgtes med applaus.

Revisorer Allan Huglstad genvalgtes med applaus. Bestyrelsen foreslog revisorsuppleant Karen Schmolke som revisor, hun valgtes med applaus. Der valgtes ingen
revisorsuppleant. 

Pkt. 9
Ingen punkter 


Referent
Anna Sarah Rye

20. marts 2023
Thore Andersen