Referat af generalforsamlingen onsdag den 20. marts 2024

Til stede fra bestyrelsen:
Formand Helge Rørtoft-Madsen, næstfoimand Jørgen Damø, kasserer Søren Jørgensen, sekretær Anna
Sarah Rye. Ikke til stede bestyrelsesmedlem Thore Andersen, suppleanterne Inger Roed og Carsten
Saunte.


Pkt. 1
Helge Rørtoft-Madsen bød velkommen og foreslog på bestyrelsens vegne Knud Skovbæk til dirigent.
Dette vedtoges enstemmigt. KS foreslog, at der ventes med at vælge stemmetællere, til dette eventuelt
blev aktuelt. Dette vedtoges enstemmigt. Knud Skovbæk konstaterede, at generalforsamlingen var
lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. Der var ingen spørgsmål til dagsordenen. Anna Sarah Rye
valgtes til referent.


Pkt. 2
Helge Rørtoft-Madsen fremlagde formandens beretning:

Det forløbne år siden vores sidste generalforsamling i 2023 har været et godt, travlt og vellykket år i foreningen.
Alt hvad bestyrelsen har planlagt er blevet gennemført som det var tænkt. Og vi har fået løst det lokaleproblem,
jeg omtalte ved sidste års generalforsamling, ved at acceptere at vi mod betaling fortsat kan holde vores
arrangementer her i Kirkehuset, som aktuelt er det bedste sted i byen for os.

1. Arrangementer i det forløbne år
Vi er fortsat med at gennemføre foredrag med de forfattere, der har bidraget til vores nu udkomne bog om
Præstø og omegn
. I marts -23 holdt nu tidligere stadsarkivar i Vordingborg kommune Stella Borne Mikkelsen
foredrag om den lokale administrations historie indtil og med den seneste kommunalreform. I april måned
holdt Erik Skyum Nielsen foredrag om den lokale litteraturhistorie her i området. Og vi begyndte efteråret
i september med Johs. Nørregaard Frandsen foredrag om H.C. Andersens forbindelse til Nysø-miljøet i 1800-tallet.
I oktober holdt Martin Wangsgaard Jürgensen fra Nationalmuseet foredrag om de lokale kirkehistorie fra
reformationen til nu. I november holdt Mogens Bak-Hansen fra Vordingborg foredrag om de trange og hårde
tider i 16- og 1700-tallet. Og så sluttede vi efteråret med Claus Smiths foredrag om maleren P.C. Skovgaaards
tilknytning til Nysø og Stampe-familen. Efter nytår begyndte vi indeværende sæson med Carsten Sauntes
foredrag om sygdom og sundhed siden midten af 1800-tallet. I februar holdt Finn Thorshøj foredrag om
Rytterskolernes historie, og i denne måned holdt jeg selv foredrag om Grundtvig før, i og efter sin tid som
præst her.
Takket være Vordingborg kommunes bevilling på 20.000 kr. til foredrag har vi haft råd til at betale de
udefrakommende foredragsholdere med 3.000 kr. hver. Lige nu venter vi på grund af den dramatiske
sparerunde i kommunen meget spændt på resultatet af vores ansøgning om 15.000 kr. til dette års
foredragsarrangementer.    

2. Sensommerudflugten
I sensommeren havde vi en fin søndagsudflugt først til Ludvig Holbergs Tersløsegård og dernæst til
Sorø klosterkirke og Akademi. Men vi må erkende, at deltagerantallet ikke var stort nok til ikke at belaste
foreningens økonomi. Både af den grund, og fordi bestyrelsen regner det for en god ide så vidt muligt
at samarbejde med Befaringsforeningen og Museumsforeningen om kommende udflugter, har vi drøftet
mulighederne for at koordinere eller samarbejde om fremtidige udflugter. Vi har allerede gjort opmærksom
på Museumsforeningen udflugt til Frederiksstaden i København den 25. maj, og vi arbejder lige nu på at
arrangere en fælles sensommerudflugt med Museumsforeningen til historisk interessante steder på Lolland.
Mens vi må udskyde en evt. fælles udflugt med Bevaringsforeningen til næste år.

3. Bogen om Præstø og omegns historie, natur og kultur.
I denne tid for et år siden afleverede vi manuskripterne og billederne til den bog om vores lokalhistorie,
som bestyrelsen tilbage i 2020 besluttede at få lavet, og som jeg ved mange har set hen til og nok også
syntes var længe under vejs. Nok især I og de, der støttede og gjorde det muligt at realisere projektet
ved at købe bogen på forhånd. Endnu engang bestyrelsens tak for den absolut nødvendige støtte!
På et tidspunkt ringede forlaget med den dejlige nyhed, at nu ville de gerne lave en rigtig fin og flot bog
til at matche dens teksters kvalitet. Derfor gav forlaget plads til 50 billeder flere end oprindelig aftalt,
så vi kom op på i alt 196 billeder i bogen! Det betød så også at redigerings- og produktionsprocessen
kom til at vare et halvt år længere end de dengang bebudede 3 måneder. Til gengæld er resultatet blevet
så meget bedre, så bogen er blevet højt værdsat både for dens billed- og tekstkvalitet og solgt så godt,
at oplaget på 500 næsten er solgt. Om det kan lykkes at få et genoptryk i et eller andet antal, afhænger af,
om forlaget kan klare det økonomisk, når det i forvejen har haft et underskud i kraft af den fordyrede
produktion (prisstigninger og flere billeder). Sidste år takkede jeg Tissot&Kochs boghandel for at forestå
salget af købsbeviser. I år må jeg yderligere takke for, at vi kunne holde reception i den propfyldte
boghandel, da bogen udkom i december. Det var en stor dag, som også blev festlig af, at et pænt
antal forfattere og hjælpere mødte op og deltog i en velfortjent sammenkomst med spisning efter
receptionen.  

4. Grundtvigshus
Som man har kunnet se, er der gang i en udbedring af det stærkt forsømte Grundtvigshus. Om det
skyldes, at ejeren føler sig presset til at gøre det, fordi Slot- og Kulturstyrelsen efter bestyrelsens klager
har pålagt ejeren at gøre det, ved vi ikke. Vi holder fortsat øje med sagen og er parat til at henvende os
til styrelsen igen, hvis der viser sig grund til og grundlag for at gøre det.    

5. Nyhedsbreve, hjemmeside og avis
Som I ved udsender vi 2 informative nyhedsbreve, før hver ny sæson. Ligesom det fungerer godt,
gør også vores hjemmeside takket være Karsten Blems generøse hjælp med at redigere og ajourføre
den, så I altid kan finde de aktuelt relevante oplysninger dér. Endelig skal det nævnes, at hver gang
Sydsjællands Tidende bringer vores pressemeddelelse om et aktuelt arrangement må vi være glade
i foreningen, for der er slet ikke råd til at bekoste annoncer.

6. Medlemsstatus og økonomi, herunder regnskab og budget
Der har været en glædeligt stor medlemsfremgang, så foreningen nu har 102 kontingentindbetalinger
for i alt 150 personer. Det er bestyrelsen naturligvis meget glad for. Det og det gode fremmøde til
foredragene (35 personer pr. gang i gennemsnit) bekræfter bestyrelsens fornemmelse af og satsning på,
at der ville være god interesse for den slag historiske foredrag, vi hidtil har arrangeret. I den sammenhæng
vil jeg godt opfordre til, at I ikke holder jeg tilbage med at give os forslag til emner og foredragsholdere.
Vi er jo snart færdige med kavalkaden af foredrag med udgangspunkt i vores Præstø-bog. Det øgede medlemstal
bidrager desuden til at gøre det muligt at fortsætte med gode foredrag, hvis vi – hvad vi ikke håber – ikke modtager
støtte fra kommunen i år. Men uanset den eventuelle støtte er det sikkert, at bestyrelsen er nødt til at disponeres
klogt for at få økonomien til at løbe rundt.

7. Tak
Lad mig slutte med at takke alle i bestyrelsen og suppleanterne med for det forløbne års arbejde, som har
fungeret og været lige så godt som i de tidligere år, jeg har været med. Tak!  


Knud Skovbæk bemærkede hertil, at det er bestyrelsens beretning, der skal fremlægges. HRM bemærkede.
at beretningen er godkendt af bestyrelsen, og denne godkendtes enstemmigt.

Pkt. 3
Kasserer Søren Jørgensen fremlagde det reviderede regnskab for 2023 til godkendelse.
Sven-Bjarne Møller stillede spørgsmål til udgiften reception i forbindelse med bogudgivelsen af
Præstø og Omegns Historie og fremhævede, at bogudgivelsen i henhold til bestyrelsens tidligere
udsagn skulle holdes adskilt fra foreningens økonomi.
Helge Rørtoft-Madsen bemærkede, at alle forfattere inkl. han selv intet honorar har modtaget for deres
arbejde med bogen, derfor var alle, der havde medvirket dertil inviteret til en beskeden reception.
Susanne Vollqvarts spurgte, hvor receptionen var afholdt. HRM forklarede at maden var fra Sommers
og receptionen var afholdt i Kirkehuset. Anna Sarah Rye bemærkede, at et bestyrelsesmedlem og en
suppleant donerede vinen, samt at Carsten Saunte og Helge Rørtoft-Madsen intet vederlag har fået for
deres foredrag i foråret 2024, ligeledes skal Anna Sarah Rye intet vederlag have for sit foredrag.
Sven-Bjarne Møller bemærkede, at foreningen ville have haft et mindre underskud, hvis ikke der var
indbetalt årskontingent for 2024 til foreningen i 2023. Hvilket Helge Rørtoft-Madsen bekræftede.
HRM bemærkede, at foreningen har ansøgt kommunen om penge til foreningens foredragsvirksomhed
i 2024, men intet har hørt derfra endnu.
Regnskabet godkendtes enstemmigt.