Generalforsamling

Onsdag den 15. marts 2023 kl. 19:00 i baghuset bagved Bio Bernhard

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest onsdag den 8. marts.
Forslag til vedtægtsændringer skal dog fremsendes en måned før generalforsamlingen.

Foreningens bestyrelse foreslår en vedtægtsændring således nedenstående tilføjelse indføres i vedtægterne som §10:

§ 10. Tegning og hæftelse
Foreningen forpligtes udadtil ved underskrift af formanden og et medlem af bestyrelsen i forening eller af den samlede bestyrelser.
For de foreningen påhvilende forpligtigelser hæfter alene foreningens formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer personlig hæftelse for foreningens forpligtigelser. Bestyrelsen kan meddele prokura.

Den tidligere §10. ændres til § 11.

§11. Opløsning af foreningen